Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Klant: de persoon of personen wie StylExperience haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
 2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan StylExperience heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met StylExperience zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van StylExperience.
 3. StylExperience: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 60890096 levert StylExperience diensten op het gebied van consultancy, trainingen, opleidingen, workshops, online programma’s en lezingen.
 4. Derden: in voorkomende gevallen kan StylExperience haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. StylExperience kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
 5. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.
 6. De website van StylExperience: hierin staan de te leveren diensten, visie en de leveringsvoorwaarden. De inhoud kan tussentijds gewijzigd en of aangevuld worden.
 7. Opdracht: overeenkomst waarbij de ene partij (opdrachtnemer) zich tegenover de andere (opdrachtgever) verbindt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod, offertes, opdrachten en werkzaamheden van StylExperience. Het betreft hier o.a. coaching, lezingen, sessies, trajecten, workshops, online trainingen en producten.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 4. StylExperience behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Aanbod en offertes

 1. Offertes van StylExperience zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan StylExperience is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt StylExperience zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door StylExperience te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen of te annuleren.
 2. Is de opdracht verstrekt op basis van een offerte die samengesteld is uit deel diensten, en of adviezen, werkzaamheden en producten, dan maken deze onlosmakelijk deel uit van de gehele opdracht. Opdrachtgever is gehouden het volledige bedrag te betalen zonder dat StylExperience verplicht kan worden de opdracht gedeeltelijk uit te voeren.
 3. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door StylExperience, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging. Algemene voorwaarden van opdrachtgever kunnen niet van toepassing verklaard worden.
 4. Buiten de op de website https://stylexperience.nl/ aangeboden pakketten kan in overleg met de klant één op de persoon of personen ontwikkelde pakket worden gemaakt. De kosten van het ontwikkelen van zo’n pakket worden vooraf begroot door StylExperience. Deze kosten begroting wordt voordat de offerte wordt opgesteld ter goedkeuring voorgelegd aan de klant. Na goedkeuring zullen deze kosten in rekening worden gebracht, waarbij StylExperience zich verplicht tot het uitbrengen van de offerte.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal StylExperience de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, (afzonderlijk worden geoffreerd en na schriftelijk en of per mail akkoord uitgevoerd) zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

 1. StylExperience zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat StylExperience niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offerten van StylExperience hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Van die termijn kan in een offerte worden afgeweken door StylExperience. StylExperience is niet aan offerte gebonden indien deze niet binnen de daarin gestelde geldigheidstermijn vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk wordt aanvaard. Wordt de offerte binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt StylExperience zich het recht voor de offerte schriftelijk te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de opdracht bevestiging.
 2. Aanvaarding van een offerte door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3d. en 4a. van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met StylExperience overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan StylExperience verschuldigd.
 2. Indien een deelnemer / klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van StylExperience. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die StylExperience nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als StylExperience daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan StylExperience op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.
 4. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van StylExperience.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

 1. In de offerte van StylExperience staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door StylExperience voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
 2. De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, inclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 9. Opdrachtsom en betalingsvoorwaarden   

 1. De opdrachtsom van StylExperience en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door StylExperience steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van StylExperience kan het gehele bedrag van de opdracht op voorschotbasis worden gefactureerd tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
 3. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan StylExperience over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door StylExperience worden opgeschort, dit zonder dat StylExperience dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is StylExperience in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

 1. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan StylExperience of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door StylExperience te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
 2. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is StylExperience gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
 3. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door StylExperience plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is StylExperience gerechtigd om de wettelijke rente, geldend voor bedrijven, te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Artikel 10. Annulering

Na instemming met de offerte gelden de volgende annuleringsbepalingen.

Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

Uiterlijk 30 werkdagen voor aanvang van uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever 20% van de opdrachtsom verschuldigd aan StylExperience.

Uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang van uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever 40% van de opdrachtsom verschuldigd aan StylExperience.

Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever 70% van de opdrachtsom verschuldigd aan StylExperience.

Daarna blijft je de volledige opdrachtsom verschuldigd.

In de offerte kan in overleg van bovenstaande bepalingen worden uitgeweken en specifieke afspraken over de annulering worden opgenomen in de offerte.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
 2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging door klant of StylExperience

 1. StylExperience kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien StylExperience van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig (zie artikel 10.) aan de opdrachtgever te worden bekend gemaakt.
 2. StylExperience mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. StylExperience houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. StylExperience en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt en hun materiele bezittingen is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens StylExperience geleverde zaken en/of diensten en producten.
 2. Daarnaast is StylExperience nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op StylExperience rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door StylExperience voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van StylExperience. Datzelfde geldt ook voor de door StylExperience uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van StylExperience. Op alle door StylExperience ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid/geheimhouding

 1. StylExperience is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever bekend geworden is. StylExperience houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.
 2. Bij bestellen en direct leveren van producten aan de opdrachtgever wordt een uitzondering gemaakt door de naam en adresgegevens door StylExperience aan derden te verstrekken.

Artikel 16. Bijzondere bepalingen

 1. StylExperience behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan StylExperience.
 2. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien, streeft StylExperience er naar deze in eerste instantie in onderling overleg met de klant op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd.

Op de gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Schrijf je in

voor StylExperience Inspiratie e-mail

Ik geef StylExperience toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor het sturen van Inspiratie mails. Ik kan mij altijd makkelijk uitschrijven.

We spammen niet!